PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ HRADČANSKÁ

Provozovatel parkoviště: M – luft, s.r.o.,  se sídlem: Na Lhotkách 418, 15531  Praha 5 – Lipence, IČ:27192881

I. UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ

1.  Smluvní vztah vzniká odebráním parkovacího lístku, resp. vjezdem na parkoviště, přičemž klient souhlasí s jeho provozním řádem, nebo případným podepsáním smlouvy.

2.  V případě uzavřené smlouvy se veškerá práva a povinnosti řídí ustanovením smlouvy a dále dle platných předpisů parkoviště.

3.  Parkoviště je umístěno na pozemku v areálu žst. Praha Dejvice, a to část parcely p.č. 4292/29 k.ú. Dejvice,  zapsané  na LV 5660 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha,  k.ú. 729272 Dejvice. Uživatel parkoviště (dále jen klient) je povinen řídit se dopravním značením a pokyny obsluhy parkoviště.

4.  Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště. Není střeženo fyzicky ostrahou a není monitorováno technickými prostředky.

5.  Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením vozidla. Je v zájmu klienta nenechávat cenné věci ve vozidle.

6.  Klient je povinen na ploše dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., řídit se dopravním značením a dodržovat max. povolenou rychlost, která je stanovena na 10 km/hod.

7.  Klient smí odstavit vozidlo pouze na místech, která jsou k tomu účelu přímo vyhrazena. Provozovatel parkoviště si vyhrazuje právo upozornit Městskou policii Praha, popř. Policii České republiky, na vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto provozním řádem a provést nutnou fotodokumentaci.

8.  Všichni klienti jsou povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště.

9.  Vstup na parkoviště je povolen jen řidičům a posádkám zaparkovaných vozidel, zaměstnancům autoservisu a jejich klientům.

 

II. PROVOZNÍ  DOBA, CENA

1.  Provozní doba parkoviště je ve všední dny od 7 do 19 hod.  Mimo tuto dobu je brána parkoviště uzamčena.

2.  Provozovatel parkoviště si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby parkoviště.

3.  Cena za parkování je stanovena dle platného ceníku provozovatele. Ceník je zveřejněn na webových stránkách a u obsluhy parkoviště. V případě smlouvy o dlouhodobém parkování je ceník nedílnou součástí smlouvy. Provozovatel je oprávněn ceník jednostranně kdykoli aktualizovat, o tomto budou klienti vždy řádně a včas informováni.

 

III. ZPŮSOB ODBAVOVÁNÍ

1.  Klient je povinen při vjezdu na parkoviště zastavit u buňky obsluhy parkoviště a převzít doklad s časovým údajem o vjezdu a dál se řídí pokyny obsluhy parkoviště. Daňový doklad o zaplacení vydá obsluha parkoviště na požádání.

 

IV. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1.  Je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické či jiné znečištění plochy parkoviště, manipulovat s pohonnými hmotami a oleji, provádět mytí a údržbu či opravu vozidla v areálu parkoviště. Je výslovně zakázáno znečišťovat parkoviště a jeho okolí.

2.  V případě obsazení parkoviště je klient povinen neprodleně opustit prostor vjezdu na parkoviště.

3.  Je zakázáno blokovat ostatní vozidla klientů. Je zakázáno parkovat na místech rezervovaných ostatními klienty.

4.  V případě, kdy se vozidlo stane nepojízdným, je klient povinen neprodleně vozidlo nechat na vlastní náklady odtáhnout. Pokud tak nebude učiněno, má provozovatel nárok provést odtah na náklady klienta.

5.  Klient odpovídá za škodu, způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště a na majetku provozovatele či na vozidlech jiných klientů, a to v plné výši.

6.  Bez předchozího povolení obsluhy parkoviště je zakázáno vjíždět do areálu parkoviště s přívěsným vozíkem.

7.   Obsluha parkoviště je oprávněna neumožnit zaparkování klientům, jejichž vozidlo zjevně neodpovídá technické způsobilosti nebo není vybaveno registrační značkou.

8. Děti se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. V celém areálu parkoviště je zakázán volný pohyb zvířat.

13. V případě požáru jsou klienti povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště a členů hasičských jednotek či integrovaného záchranného systému

 

Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 17. června 2013